Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადგმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

new publications-ის ბლოგი

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

13y6y
ვულდრიჯი, ჯ. მ. შესავალი ეკონომეტრიკაში / რედ. ქ. ქურდოვანიძე; ც. ჯიშკიანი; დ. გერმანიშვილი. - თბ.: უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2016. – 621 გვ.
ISBN - 978-9941-13-559-0

წიგნი "შესავალი ეკონომეტრიკაში" ეკონომეტრიკის შესავალი კურსის მსოფლიოში აღიარებული ერთ-ერთი პოპულარული სახელმძღვანელოს პირველი ქართულენოვანი თარგმანია. მასში წარმოდგენილია ეკონომეტრიკის თითქმის ყველა განყოფილება. ეს გახლავთ წიგნის ადაპტირებული ვარიანტი და იგი საწყისი, ანუ ძირითადი ვარიანტისგან მასალის მოცულობით განსხვავდება. წიგნის ონლაინ ფორმატი კი ამოცანებს, კომპიუტერულ სავარჯიშოებსა და დანართებს შეიცავს. 

წიგნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თავისებურებაა მასალის გადმოცემის სიმარტივე. ეკონომეტრიკის ყოველი მეთოდის დახასიათებისას ყურადღება უფრო პრაქტიკული ამოცანების შინაარსობრივ განხილვაზეა გადატანილი, ვიდრე ფორმალურ ანალიზსა და დამტკიცებებზე. ყოველი მეთოდისა და პრობლემის ახსნას საფუძვლად უდევს კონკრეტული ემპირიული მაგალითი. სხვა მრავალი სახელმძღვანელოსგან განსხვავებით,  თემები დაყოფილია საანალიზო მონაცემების სახეების მიხედვით.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

3e8in

ცაგარელი, ლევან. კულტურის კვლევების შესავალი / რედ. ქ. გურჩიანი, გ. მაისურაძე. - თბ. : ილიას სახ. უნ-ტის გამომცემლობა, 2016. - 344 გვ. 

ISBN 978-9941-18-252-5

სახელმძღვანელოს მიზანია, საბაკალავრო საფეხურზე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ყველა მიმართულების სტუდენტს შეუქმნას წარმოდგნა ჰუმანიტარული მეცნიერებებისა და კულტურის კვლევების საერთო მიზნებისა და ამოცანების შესახებ, გააცნობიეროს მათი მნიშვნელობა და თავისებურებანი. სახემძღვანელოში წარმოდგენილია კულტურის კვლევის ქვედარგები: კულტურის სემიოტიკა, მედიათა კულტურის კვლევები, კუტურის ანთროპოლიგია, კულტურის ფსიქოლოგია კულტურის სოციოლოგია და სუბკულტურის კვლევები; აგრეთვე გენდერი, კულტურათაშორისი და პოსტკოლონიური კვლევები. 

თვითონ სახელმძღვანელოს შექმნასაც საფუძვლად კონსტუქტივისტული მოვლენა უდევს, რაც არის არა ცოდნა სინამდვილის შესახებ, არამედ ცოდნა ჩვენს ცნობიერებაში. ეს უბიძგებს სტუდენტებს დააკვირდნენ ქართული კულტურის კონკრეტულ წარმონაქმნებს: არტეფაქტს, მენტეფაქტს, ტექსტს, რიტუალს და სხვა კულტურულ კონსტრუქციებს. 
წიგნის თემატიკა შემდეგია: ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან კულტურის კვლევებამდე; კულტურა, როგორც ვნებების სუბლიმაცია; კულტურა, როგორც ნიშანთა სისტემა; დეკონსტრუქცია, როგორც კულტურის ანალიზის მეთოდი; დრო და კულტურული მეხსიერება; სივრცე, როგორც კულტურული კონსტრუქცია და სხვ.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

omtbk

ხოფერია, ნიკა. გვიანანტიკური საქართველოს სამხედრო ისტორია / მთ რედ. ბ. კუდავა. წგ I. - თბ.: არტანუჯი, 2016. - 250 გვ. 

ISBN 978-9941-445-885-9

გვიანანტიკური ეპოქა ევროპის ფორმირების და აგრეთვე ბარბაროსთა შემოსევების სახელთ არის ცნობილი. აღმოსავლეთ რომის იმპერიას სისანური ირანი უწევდა კონკურენციას, ხოლო მათი დაპირისპირების გარდამტეხი წერტილი კავკასია იყო. ამ პერიოდის უდიდეს ფიგურად იბერიის მეფე ვახტანგ გორგასალი მოიაზრება. ნაშრომში ვრცლად არის მიმოხილული გვიანანტიკური სამხედრო საქმის თავისებურებები, ასევე ანტიკური ხანის კავკასიის ისტორიის ზოგიერთი დეტალი. 

მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა გვიანანტიკურ ხანაში თავდაცვითი არქიტექტურული ძეგლების არსებობას.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

wm117

მუსხელიშვილი, დ. ქართველი ერის კონსოლიდაციის ეტაპები და თავისებურებანი უხსოვარი დროიდან დღემდე / დ. მუსხელიშვილი, გ. ჭეიშვილი, ა. დაუშვილი; ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი; რედ. ა. დაუშვილი. თბ.: უნივერსალი, 2016. – 702 გვ. 

ISBN 978-9941-22-721-9

ქართველი ერის კონსოლიდაცია ბოლო წლების განმავლობაში ახალ დემოკრატულ სახელმწიფოში მნიშვნელოვნად შესამჩნევი გახდა. ობიქტური თუ სუბიექტური ფაქტორების ზეგავლენით დაიწყო ერის ეროზია. ამ პრცესზე მოანიშნებს ჩავარდნები მეცნიერების, ხელოვნების, კულტურისა და სპორტის სფეროში. 

ნაშრომის მიზანია ახალი არქეოლოგიური აღმოჩენების, ენათმეცნიერებისა და საარქივო დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით წარმოაჩინის ქართველი ერის კონსოლიდაციის პროცესი. ასეთი მცდელობა თავისთავად ნოვაციაა ისტორიის გააზრების კუთხით და ითვალისწინებს

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

18119502_10212955145224329_7507601394188799213_n

უოტსი, ა. აღმოსავლური სიბრძნე და თანამედროვეობა / მთარგმ. ო. ჭულუხაძე. - თბ: დიოგენე, 2016. - 240 გვ.

ISBN 978-9941-115-17-2

წიგნში "აღმოსავლური სიბრძნე და თანამედროვეობა" შესული საუბრები უოტსის მიერ გასული საუკუნის 60-იან წლებში წაკითხული ლექციების ნაწილია. ისინი თემატურადაა შერჩეული და შინაარსობრივ მთლიანობას ქმნის. დასავლურ და აღმოსავლურ კულტურებში დროის განსხვავებული აღქმა. აგრეთვე რწმენისა და მორალის ურთიერთმიმართება აღნიშნული ნაშრომის წამყვანი თემებია. ავტორი იკვლევს ადამიანური ცოდნის საზღვრებს, ადამიანისა და სამყაროს ურთიერთმიმართებას, ცხოვრების საზრისს.

უოსტის რადიო-ლექციებს ტელეკომპანია NET - მა გადაცემათა სერიის "აღმოსავლური სიბრძნე თანამედროვეობაში", ორ სეზოდან მიუძღვნა. აღნიშნული გამოცემაც წლების მიხედვით ოთხ ნაწილად არის დაყოფილი.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

17991152_10212955145544337_3831347793386739293_n

ცერცვაძე, მ. ნიკოლოზ ბარათაშვილი - პირადი წერილები / რედ. ლ. ბრეგაძე. - თბ: არტანუჯი, 2015. - 269 გვ.

ISBN 978-9941-463-08-2

წარმოგიდგენთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის პირადი წერილების განსხვავებულ გამოცემას, რომელსაც წინამორბედ მკვლევართა ნაშრომებისა და წინარე გამოცემების კომენტარებთან ერთად ახალი, ვრცელი, შევსებული კომენტარები დაერთვის. ბოლოდროინდელი ისტორიულ-ლიტერატურული კვლევები დაზუსტებულ და/ან განსხვავებულ მიდგომას წარმოაჩენს წერილის ადრესატებისა და ამა თუ იმ ანთროპონიმით მოხსენიებული ისტორიული პირების მიმართ, მათი ბიოგრაფიული ცნობებით. პერსონათა პორტრეტები სახასიათო შტრიხებითაა გამდიდრებული. 

ვრცელი შენიშვნები ეძღვნებათ იმ პირებს და ფაქტებს, რომელიც შედარებით ნაკლებადაა ცნობილი საზოგადოებისთვის. თანდართულ კომენტარებსა და შენიშვნებში უხვად არის გამოყენებული საისტორიო თუ სალიტერატურო წყაროები,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

17992234_10212955145184328_8201099209143710461_n

ანჩაბაძე, ზ. ევროპული საქრთველო : ევროპული ცნობები საქართველოს ისტორიის შესახებ. - თბ., 2015. – 630 გვ. 

ISBN 978-9941-0-7879-8


ნაშრომში ევროპული წყაროებიდან წარმოდგენილი ცნობები საქართველოს ევროპის შემადგენელ ნაწილად წარმოგვიჩენს. 

წიგნი დაყოფილია თავებად და მოიცავს საქართველოს ისტორიის ძირითად საფეხურებს,  ბიბლიური ერების ეთნოგენეზს, თანამედროვე ევროპის ეთნოისტრიას; ეზოთერიკას; კოლხეთსა და იბერიას ბერძნულ მითოლოგიაში; ქართველ მამლუქებს და აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვან ასპექტებს. თითოეული ნაწილი გულისხმობს საქართველოსა და ქართველების ჩართულობას იმ მსოფლიოს დიდ ისტორიულ ვითარებაში, რაც მარადიულ ციკლურ ცვლილებებს გადაფარავს. 

წიგნში განხილულია უძველესი ცივილიზაციები, ბიბლიური ერები: შუმერები, ბაბილონელები, აქადევლები, ქალდეა და სხვა; თანამედროვე ერების ეთნოგენეზი და ეზოთერიკა. პარალელურად წარმოდგელია მითოლოგია ევროპის ეზოერული რენესანსი, მინოსი, ტროა და სხვ. თხრობის დასასრული ვითარდება ჯვაროსნულ ლაშქრობებისა და მამლუქების გარშემო. მნიშვნელოვანია ის, თუ რაოდენ ჩართულია ქართული ყოფა ამ ცვალებადობაში.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

18157081_10212955145584338_8010553733054246249_n

ქაზემზადე, ფ. ბრძოლა ამიერკავკასიისთვის 1917-1921 / რედ. გ. მამულია. - თბ: Poezia Press, 2016. - 427გვ

ISBN 978-9941-0-8701-1

იელის უნივერსიტეტის (აშშ) პროფესორის, ფირუზ ქაზემზადეს წიგნი "ბრძოლა ამიერკავკასიისთვის 1917-1921" ეხება საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის პოლიტიკურ ისტორიას, 1918 წლის მაისში სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან - 1920-1921 წლებში ბოლშევიკური რუსეთის მიერ მათ ხელახალ ანექსიამდე. წიგნი წარმოადგენს აღნიშნული საკითხის კომპლექსურად შესწავლის მცდელობას დასავლურ ისტორიოგრაფიაში,  იმ დროს ხელმისაწვდომი ლიტერატურისა და წყაროთა კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე.

ნაშრომში განხილული მოვლენები ნაჩვენებია რეგიონულ კონტექსტში. ავტორი აანალიზებს 100 წლის წინანდელ მოვლენებს, თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ ამ ისტორიის შიდა თუ გარე (რუსეთი, თურქეთი, დასავლეთი) მოქმედი ძალები, დღესაც თითქმის იგივეა, მსგავსი ინტერესებითა და მიზნებით.

ინფოარხების ცნობების შეკრება