Skip navigation.
მთავარი

ციტირების ინდექსის დადგენა

გთავაზობთ მეცნიერის ციტირების და H ინდექსების დადგენას Google Scholar-ის, Scopus-ისა და Web of Science-ის სამეცნიერო ბაზების მონაცემებზე დაყრდნობით. შეიტყვეთ მეტი

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

new publications-ის ბლოგი

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში


ssvlk  h4z6x

ლეკვეიშვილი, მზია. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი (წიგნი I) / მ. ლეკვეიშვილი, ნ. თოდუა, გ. მამულაშვილი; რედ. გ. მამულაშვილი. - თბ.: მერიდიანი, 2016. – 752 გვ.

ISBN  978-9941-10- 044 - 4 (ტომეული)
ISBN  978-9941- 25-262- 4 (I ტომი)

ლეკვეიშვილი, მზია. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი (წიგნი II) / მ. ლეკვეიშვილი, ნ. თოდუა, გ. მამულაშვილი; რედ. გ. მამულაშვილი. - თბ.: მერიდიანი, 2017. – 624 გვ.
ISBN  978-9941-10- 087 - 1 (ორტომეული)
ISBN  978-9941- 25-301- 0 (II ტომი, გადამუშავებული გამოცემა)

წინამდებარე წიგნი საქართველოს სისხლის სამართლის კერძო ნაწილის სახელმძღვანელოს წარმოადგენს. I ტომი მოიცავს ადამიანის საწინააღმდეგო, ეკონომიკურსა და საზოგადოებრივი უშიშროებისა და წესრიგის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულს (ნარკოტიკულ დანაშაულამდე). ხოლო, II ტომი მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: ნარკოტიკული, სატრანსპორტო, კიბერნეტიკული, ეკოლოგიური დანაშაული, სახელმწიფო დანაშაული, სასამართლო ხელისუფლების საწინააღმდეგო დანაშაული, სამხედრო სამსახურის საწინააღმდეგო დანაშაული (ზოგადი დახასიათება) და დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

3gmtl

საქართველო ანგელოზის თვალით = Georgia in the Eyes of an Angel = Грузия глазами ангела =  Gruzija angelo akimis / ფოტოს ავტ. ვინგაუდას ვასილიაუსკასი – Leidėjas: Šilumos energija, [2017]. - [142 გვ.]

ISBN 978-609-95486-8-5

ეს არის ლიტვუტრი ენისა და კულტურის ცენტრისა და ცნობილ ფოტოხელოვან ვინგაუდას ვასილიაუსკასის ერთობლივი პროექტი წამძღვრებით - „ალბათ აქ ცხოვრობენ ანგელოზები“; ალბომი, რომელიც საქართველოს „მეცხრე ციდან“ დაგვანახებს.  
აქ თავმოყრილი ფოტოები საქართველოს ულამაზეს ბუნებას, კულტურას, არქიტექტურულ ძეგლებსა და ჩიტის ფრენით გადაღებულ ხედებს აღწერს. ალბომი ოთხენოვანია, ფოტოების კომენტარები მოამზადეს ლიტვის განათლების მეცნიერების უნივერსიტეტის ლიტვური ენათმეცნიერებისა და კომუნიკაციის კათედრის პროფესორმა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლიტვური ენისა და კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელმა, დოქტორმა ვიდას კავალიაუსკასმა და ივანე ჯავახიშვილის სახეობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა, დოქტორმა ქეთევან გოჩიტაშვილმა.
ალბომში თავმოყრილია სხვადასხვა ქალაქებისა და რეგიონების უნიკალური ხედები:

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

gq9fj

როგავა, ზვიად. საგადასახადო სამართალი : დამხმარე სახელმძღვანელო = Tax Law. წგ. III / რედ. მ. კოპალეიშვილი. - თბ.: იურისტების სამყარო, 2017. – 438 გვ. 

ISBN 978-9941-9512-3-7

სახელმძღვანელოში განხილულია საქართველოში მოქმედი საერთო-სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გადასახადების გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი, გაანალიზებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ინსტრუქციები, აგრეთვე საქართველოს შემოსავლების სამსახურის ინსტრუქციული და მეთოდური მასალა, მითითებები და კომენტარები. თითოეულ გადასახადზე განხილულია მისი ელემენტები და ძირითადი ნორმატიული აქტები. 
წინამდებარე სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი კომპეტენტური ორგანოების მიერ შემუშავებული კონკრეტული სიტუაციური მაგალითები და გრაფიკული ჩანაწერები, უფრო კომპაქტურად გადმოგვცემს საქართველოში მოქმედ მთელ რიგ კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს და ამავდროულად აადვილებს სასწავლო კურსის შესწავლას. 
წიგნის ძირითადი ნაწილი აერთიანებს შემდეგ სტრუქტურულ ერთეულებს:

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

a0drh

შენგელია, რომან. საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი / რ. შენგელია, ე. შენგელია; რედ.: ჯ. ხეცურიანი, ლ. ჭანტურია. - თბ.: მერიდიანი, 2017. – 496 გვ. 

ISBN 978-9941-25-121-4
ISBN 978-9941-25-314-0

საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალის საკითხების გაერთიანება მათ შორის არსებული შინაარსობრივი და ლოგიკური კავშირითაცაა განპირობებული.  საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი სამოქალაქო სამართლის, როგორც დამოუკიდებელი დარგის შემადგენელი ნაწილია. 
სამოქალაქო კანონმდებლობში უკანასკნელ პერიოდში შეტანილმა არსებითი ხასიათის ცვლილებებმა და შესაბამისი ლიტერატურის იშვიათობამ დღის წესრიგში დააყენა საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართლის ახალი სასწავლო წიგნის შექმნის აუცილებლობა. მიმდინარე ნაშრომში განხილულია ოჯახთან და მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული თითქმის ყველა სამართლებრივი საკითხი.
წიგნს ახლავს დანართები:

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

2iea9

Teteriatnikov, Natalia B. Justinianic Mosaics of Hagia Sophia and Their Aftermath. – Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2017. – 355 p.: ill.
 ISBN: 9780884024231 

კონსტანტინოპოლის არქიტექტურული ძეგლი აია სოფიას საკათედრო ტაძარის ნაგებობა თითქმის იმავე სახით არის შემორჩენილი, თუმცა მისი მოზაიკური ფრესკების მხოლოდ მცირე ნაწილია პირვანდელი იერით შემონახული. ავტორი განიხილავს პირველად ფრესკებს და მიწისძვრის შემდგომდროინდელ (558 წ.) სახეშეცვლილ ანალოგიას. ავტორი აანალიზებს იუსტინიანური მოზაიკის მატერიალურ და დეკორატულ კომპონენტებს. იგი განიხილავს როგორც არქიტექტურულ და თეოლოგიურ ესთეტიკას, ისევე იმ სოციალურ პირობებს, რამაც გამოიწვია გამორჩეული, არაიკონიკური მოზაიკის პროგრამის წარმოება.
ეს წიგნი რეალურად ინახავს გადარჩენილ მტკიცებულებათა მთლიან ინფორმაციას და ფაქტიურად მსოფლიოს თქვენთვის ხელმისაწვდომად ხდის.
წიგნს ახლავს ფერადი ილუსტრაციები, ბიბლიოგრაფია (გვ. 331-345) და სახელთა საძიებელი

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ys8e2

დუნდუა, თედო. საქართველოს უძველესი და ძველი ისტორიის ნარკვევები. - თბ.: მერიდიანი,  2017. – 308 გვ.: ილ.
ISBN 978-9941-25-348-5

წინამდებარე  წიგნი  წარმოადგენს მონოგრაფიას საქართველოს ისტორიის შესახებ, რომლის ქრონოლოგიური ჩარჩოები მოიცავს ძვ. წ. XV- ახ. წ. III საუკუნეებს. წიგნი განკუთვნილია ისტორიკოსების, სტუდენტებისა და საქართველოს ისტორიით დაინტერესებული მკითხველისთვის. ნაშრომში წარმოდგენილია ილუსტრაციები და რუკები. ასევე ერთვის რეზიუმე, ინგლისურ ენაზე. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

mhqa6

პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება და სახელმწიფო ვალდებულებები / ბესარიონ ბოხაშვილი, კონსტანტინე კორკელია, - თბ., 2017. – 309 გვ.

ევროპული კონვეციის მერვე მუხლი, პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება, მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა: პატივი და ღირსება, პირადი მონაცემების შეგროვება და მათზე წვდომა, სქესობრივი ცხოვრების საიდუმლოება, ინდივიდის ფოტო და ვიდეო გამოსახულება, ბავშვის მოთავსება სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ, და მრავალ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს. ნაშრომის მიზანია უფრო ეფექტურად დაიცვას ადამიანის უფლებები ეროვნულ დონეზე, გრძელვადიანი პერსპექტივით, ადამიანის ძირითადი უფლებების დაცვის მაღალი სტანდარტის უზრუნველყოფის მიზნით. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

4jdp9

შველიძე, დიმიტრი. საქართველოს ისტორია : უძველესი დროის საქართველო / რედ. ზ. აბაშიძე. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 64 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-23-525-2

ISBN 978-9941-23-701-0

შველიძე, დიმიტრი. საქართველოს ისტორია :  პირველი ქრისტიანული ათასწლეული / რედ. ზ. აბაშიძე. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 64 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-23-526-9

შველიძე, დიმიტრი. საქართველოს ისტორია :  ოქროს ხანა / რედ. ზ. აბაშიძე. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 64 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-23-527-6

შველიძე, დიმიტრი. საქართველოს ისტორია :  სისხლის წვიმების საუკუნეები / რედ. ზ. აბაშიძე. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 64 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-23-528-3

შველიძე, დიმიტრი. საქართველოს ისტორია :  ერეკლე მეორის ეპოქა / რედ. ზ. აბაშიძე. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 64 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-23-529-0

შველიძე, დიმიტრი. საქართველოს ისტორია :  მფარველის დაპყრობილი ქვეყანა / რედ. ზ. აბაშიძე. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 64 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-23-530-6

შველიძე, დიმიტრი. საქართველოს ისტორია :  ილიას ეპოქა / რედ. ზ. აბაშიძე. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 64 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-23-531-3

შველიძე, დიმიტრი. საქართველოს ისტორია : პირველი რესპუბლიკა / რედ. ზ. აბაშიძე. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 64 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-23-532-0

შველიძე, დიმიტრი. საქართველოს ისტორია : საქართველო საბჭოთა იმპერიაში / რედ. ზ. აბაშიძე. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 64 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-23-533-7

შველიძე, დიმიტრი. საქართველოს ისტორია : დაბრუნება მსოფლიო რუკაზე / რედ. ზ. აბაშიძე. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 64 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-23-534-4


აღწერლი ისტორილი ფაქტები უხვად გამდიდრებული შთამბეჭდავი ილუსტრაციებით, ფოტოებითა და რუკებით  10 დამოუკიდებელ წიგნს აერთიანებს. წიგნები ქრონოლოგიურად შემდეგი თანმიმდევრობისაა: ადამიანის უძველესი სახეობა, დმანისელი ადამინი და მოგვიანებით საქართველოს ტერიტორიაზე შექმნილი  სახელმწიფოებრივი გაერთიანებები: დიაოხი და კოლხა; ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად, ქართული დამწერლობა; შემდეგ უკვე - დავითის ეპოქა „ოქროს ხანა“, ეროვნული ერთობის უმაღლესი ფორმა - ქართველი ერი. ამის შემდეგ მოვლენები სამწუხარო მიმართულებს იძენს: ესაა მუსლიმანური დამპყრობლები, საქართველოს დაყოფა სამეფო-სამთავროებად, ქართლ-კახეთი და ერეკლე მეორის პოლიტიკა; 

ინფოარხების ცნობების შეკრება