Skip navigation.
მთავარი

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

new publications-ის ბლოგი

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

147c89d4b1ce

Modern Introductory Physics (Second Edition) / Charles H. Holbrow, James N. Lloyd, Joseph C. Amato, Enrique Galvez, M. Elizabeth Parks. – New York, Springer. – 2010. – 658 p.: fig.
ISBN 978-0-387-79079-4
წიგნი წარმოადგენს ნაშრომს თანამედროვე ფიზიკის ინოვაციური მოდელის შესახებ. იგი იწყება ნიუტონის მექანიკის ათვისებით და გრძელდება კვანტური მექანიკის რეალური ცდებით. ეს მტკიცებულებები ეხება მყარი სხეულის ატომების ზომისა და ქიმიური ნაერთების (წნევა, ტემპერატურა, სიბლანტე, გაზის ცვალებადობა) ურთიერთკავშირს; სინათლის სხივებისა და რენდგენული სხივების სიხშირეს, რომელიც ზემოქმედებას ახდენენ ატომის შინაგან სტრუქტურაზე.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

d6e0a549ff3b

Cameron A. The Byzantines (The Peoples of Europe). – USA. UK., Wiley-Blackwell. – 2010. – 275 p.: fig., maps.
კამერონ ა. ბიზანტიელები. (ევროპელი ხალხები). – აშშ. ინგლისი, Wiley-Blackwell. – 2010. – 275 გვ.: ფიგ., რუქ. ISBN 978-0-631-2062-2
წიგნი წარმოადგენს სერიული გამოცემების მორიგ ნაშრომს ევროპელი ტომებისა და პრეისტორიული ხალხების ცივილიზაციის შესახებ. მათი კვალი საკმაოდ დიდია თანამედროვე მსოფლიოში. ამ დიდი არქეოლოგიური და ისტორიული მტკიცებულებების დიაპაზონში ბიზანტიის იმპერიამ დაიკავა ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი, მთლიან კულტურულ, სოციალურ და ისტორიულ სინამდვილეში. ბიზანტიური სამყარო განვითარდა იქ, სადაც ადრეული ისლამი და ქრისტიანობა შეხვდა ერთმანეთს. მას მოუწია არსებობა მუსლიმების, არაბებისა და თურქების ბატონობის საუკუნეებში. ამ დიდი ისტორიის კვალობაზე ბიზანტიის ფორმა და საზღვრები დრამატულად განიცდიდა ცვალებადობას და პლურალისტურმა სამყარომ გვიანი ბიზანტიისა მკვეთრად განსხვავებული სახე მიიღო.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

34e9a1132fb8

ჯეიმს ო. იანგი. კულტურული საკუთრება და ხელოვნება (ახალი მიმართულება ესთეტიკაში) / სერიის რედაქტორები: ლოპესი დ. მ. (ბრიტანეთის კოლუმბიის უნივერსიტეტი) და გაუტი ბ. (წმ. ანდრიას უნივერსიტეტი). – აშშ., Wiley-Blackwell – 2010. – 168 გვ.: ბიბლ.: გვ. 159-165.
James O. Young. Cultural Appropriation and the Arts (New Directions in Aesthesis) / Series editors: Dominic Mclver Lopes, University of British Columbia, and Barys Gaut, University of St Andrews. – USA., Wiley-Blackwell. – 2010. – 168 p.: bibl.: pp. 159-165.
ISBN 978-1-4051-7656-9
ბლექველის თითოეული წიგნი წარმოადგენს კონკრეტული დისციპლინის ათვისების თავისებურ მეთოდს. ეს სერია შეიცავს ახალ თამამ განაცხადს და წარმოაჩენს აქტუალური პრობლემების ნოვაციებს თანამედროვე ესთეტიკაში, ფილოსოფიასა და ხელოვნებაში.
წიგნში ფართოდაა განხილული ესთეტიკური და კულტურული ღირებულებების თანამედროვე თეორიები, რომლებიც ანთროპოლოგიის, არქეოლოგიის, სამართალმცოდნეობის, ხელოვნების ისტორიკოსების, ლიტერატურის კრიტიკოსების და სხვათა კვლევის საგანია.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

3fc9b786ce42

Некоторые вопросы истории осетин шида картли. Ред. Акад. Давид Мусхелишвили. – Тб., 2010. -403с. ISBN:978-9941-17-152-9
წიგნში ქართველი ისტორიკოსები პირველწყაროებზე დაყრდნობით აშუქებენ ქართველი და ოსი ხალხების ურთიერთობის სხვადასხვა ასპექტს.
წიგნი განკუთვნილია, როგორც ისტორიკოსებისთვის, ასევე მკითხველისათვის, რომელსაც აინტერესებს სამხრეთ ოსეთის ისტორიის პრობლემები.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

5d0db8ff690d

Introduction to Hydrogen Technology /Roman J. Press, K. S. V. Santhanam, Massoud J. Miri, Alla V. Bailey, Gerald A. Takacs. – Canada, ©Wiley. – 2009. – 307p.: tab., ill.
შესავალი ჰიდროტექნოლოგიაში /პრესი რ. ჯ., სანზანამი კ. ს. ვ., მირი მ. ჯ., ბაილეი ა.ვ., ტაკაქსი გ. ა. – კანადა, ©Wiley. – 2009. – 307 გვ.: ტაბ., ილ. ISSN 9780471779858
წიგნი ითვალისწინებს ინოვაციების ძიებას ახალ ტექნოლოგიებში. სხვადასხვა ტიპის ჰიდრო და ალტერნატიული საწვავების ძიებამ გამოიწვია ძირითადი ენერგიის ჰიდროენერგიად გარდაქმნის ბუნებრივი პროცესი, რამაც მიგვიყვანა ტექნიკისა და ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვან პროდუქციასთან.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

0a47db02d180

     Hodge B. K. Alternative Energy Systems and Applications /Mississippi State University. – © John Wiley & Sons, Inc, 2010. – 418 p.: tab., ill
      ჰოდჯი ბ. კ. ალტერნატიული ენერგიის სისტემები და მათი გამოყენება / მისისიპის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. – © John Wiley & Sons, Inc. 2010. – 418 გვ.: ტაბ., ილ. ISBN: 978-0-470-14250-9
      წიგნში განხილულია ენერგეტიკის პრობლემები, მისი გავრცელების ალტერნატივა გარემოსა და ეკოლოგიური ფაქტორის გათვალისწინებით. 
      ყველა ქვეთავი მიმოიხილავს არსებული ენერგიის ალტერნატიულ წყაროებს და მათ გავლენას გარემოზე.
      იგი წარმოადგენს მნიშვნელოვან სახელმძღვანელოს მისისიპის სახელმწიფო საინჟინრო უნივერსიტეტში, ბელგიის საინჟინრო კოლეჯში.

ელექტრონული ჟურნალები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

8878b1a7a800

Cambridge Online Journals

Business History Review - December 13. 2010

Alfred D. Chandler-The Beginnings of Big Business in American Industry. Business History Review / Volume 33 / Issue 01, pp 1 -31

Edith T. Penrose - The Growth of the Firm: A Case Study: The Hercules Powder Company
Preview. Business History Review / Volume 34 / Issue 01, pp 1 -23

Mira Wilkins - An American Enterprise Abroad: American Radiator Company in Europe, 1895–1914. Business History Review / Volume 43 / Issue 03, pp 326 -346

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

841e152f4304

12 Short stories. A key to the Georgian mentality / Comp. and transl. by A. Khantadze; edit. by Amy Spurling. – Tb.: Shemetsneba, 2009. – 158 p.
12 პატარა მოთხრობა. ქართული მენტალობის შესახებ / შემდგ. და მთარგმ. ა. ხანთაძე; კორექტურა და რედაქცია ეიმი სფერლინგისა. – თბ.: შემეცნება, 2009.–158 გვ. ISBN 978-994 1-9108-5-2
წიგნში მოცემულია 12 ცნობილი ქართველი მწერალი: ილია ჭავჭავაძე, ეკატერინე გაბაშვილი, მიხეილ ჯავახიშვილი, ანა ხახუტაშვილი, გურამ რჩეულიშვილი, გიორგი ლეონიძე, გურამ გეგეშიძე, ნოდარ დუმბაძე. თითოეულ ნაწარმოებს წინ უძღვის მცირე ბიოგრაფიული ცნობები მწერლის შესახებ. ასევე თითოეული მოთხრობის წინ მოცემულია მოკლე შინაარსი.

ინფოარხების ცნობების შეკრება