Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადგმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

new publications-ის ბლოგი

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

k9s08

An Introduction to Physical Geography and the Environment: Fourth  Edition / Ed.: J. Holden. - London - New York: Pearson, 2017. - XXV, 810 p.

ISBN: 978-1-292-08357-5 (print)
ISBN: 978-1-292-08361-2 (PDF)
ISBN: 978-1-292-13457-4 (ePub)

ფიზიკური გეოგრაფიისა და გარემოს შესახებ შექმნილი პოპულარული სახელმძღვანელო, მკითხველს აწვდის ინფორმაციას ფიზიკური გეოგრაფიის მთავარი საკითხების შესახებ. ფოკუსირება ხდება პროცესებს, ადგილებსა და გარემოს შორის არსებული კავშირების განხილვასა და იმის დემონსტრირებაზე თუ როგორ „მუშაობს“ ფიზიკური გარემო.
წიგნში, თავების სახით, შემდეგი საკითხებია გადმოცემული:
- ფიზიკური გეოგრაფიის როლი;
- კონტინენტები და ოკეანეები;
- წარსული, ახლანდელი და მომავალი კლიმატი;
- ბიოგეოგრაფია და ეკოლოგია;
- გეომორფოლოგია და ჰიდროლოგია;
- მონიტორინგი და მენეჯმენტი.
ნაშრომის მეოთხე გამოცემა მოიცავს უახლოეს კვლევებს. მკვლევრებმა დეტალურად შეისწავლეს ყველა სივრცე პლანეტაზე და უზრუნველგვყვეს აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებული, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოძიებული, მდიდარი ინფორმაციით.
წიგნი გამდიდრებულია სქემებითა და ფერადი ილუსტრაციებით.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

a2r99

Warwick, Kevin. Artificial Intelligence: The Basics. - London - New York: Routledge, 2012. - VIII, 183 p.

ISBN: 978-0-415-56482-3 (hbk)
ISBN: 978-0-415-56483-0 (pbk)
ISBN: 978-0-203-80287-8 (ebk)

წიგნი გადმოგვცემს ხელოვნული ინტელექტის მნიშვნელობას, სწრაფად ცვალებად თანამედროვე სამყაროში. ნაშრომის ავტორი, Kevin Warwick  განიხილავს, თუ რას ნიშნავს იყო ადამიანი ან მანქანა და ყურადღებას ამახვილებს რობოტოტექნიკის უპირატესობებზე.  
ზოგადად, ნაშრომში შემდეგი საკითხებია განხილული:
- როგორ შეიძლება განვსაზღვროთ ინტელექტი;
- შეუძლიათ მანქანებს „ფიქრი“?
- სენსორული მეხსიერება მანქანულ სისტემებში;
- შემეცნების ბუნება და სხვა.
წიგნი განკუთვნილია ნებისმიერი მკითხველისთვის ვინც დაინტერესებულია ხელოვნური ინტელექტის საკითხით.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

mzfd7

Poon, Jessie. International Trade / J. Poon, D. L. Rigby. - London - New York: Routledge, 2017. - 198 p.

ISBN: 978-1-138-82438-6 (hbk)
ISBN: 978-1-138-82439-3 (pbk)
ISBN: 978-1-315-74068-3 (ebk)

წიგნში განხილულია, თუ რა გავლენას ახდენს მოქალაქეების ცხოვრებაზე ვაჭრობა, გლობალური მასშტაბით. რამდენად მნიშვნელოვანია სამომხმარებლო საქონლის მრავალფეროვნება; როგორ არის განაწილებული გაწეული შრომისგან მიღებული ხარჯები ან სარგებელი მსოფლიო მასშტაბით. რამდენად მჭიდრო კავშირშია ეკონომიკური ზრდა და განვითარება ქვეყნებს შორის საქონლისა და მომსახურების გაცვლასთან.
ნაშრომში ასევე გადმოცემულია საერთაშორისო ვაჭრობის ირგვლივ გამართული თანამედროვე დებატები, რომელიც საშუალებას აძლევს მკითხველს მოძებნოს კავშირები ეროვნულ პოლიტიკურ ეკონომიკებს შორის, გლობალურად ინტეგრირებულ სამყაროში.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

i4ujh

Post-Soviet Women: From the Baltic to Central Asia / Ed.: M. Buckley. - Cambridge: Cambridge University Press, 2002. - XVII, 316  p.
ISBN  0 521 56320 8 hardback
ISBN  0 521 56530 8 paperback

ნაშრომი გადმოგვცემს პოსტ-საბჭოთა ქვეყნების ქალების მდგომარეობას. პირველ რიგში, ყურადღება გამახვილებულია რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკურ, საზოგადოებრივ და სახელმწიფოებრივ წყობაზე; შემდგომ განხილულია ყოფილ საბჭოთა კავშირში შემავალი რესპუბლიკების სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და სამხედრო განვითარება. წიგნში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა, ქალების მიერ საკუთარი ცხოვრების აღქმას. როგორ აფასებენ ფაბრიკის მუშები, მოვაჭრეები და სოფლის მეურნეობის მუშაკები საკუთარ სამუშაოებს? როგორ აღწერენ ავღანეთში მომსახურე ქალები, მიგრანტები, პოლიტიკოსები, პოლიტიკური აქტივისტები, ჯარისკაცების დედები და ფემინისტები მათ საკუთარ სამყაროს? რა სტრატეგიები ჰქონდათ ქალებს სომხეთსა და რუსეთში, მამაკაცების მხრიდან გამოვლენილ ძალადობასთან განსამკლავებლად? რა გავლენა მოახდინა ომმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში მცხოვრებ ადამიანებზე? ეს და სხვა საკითხები ფართოდაა განხილული აღნიშნულ ნაშრომში.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

yql70

Nivaldo J. Tro. Chemistry: A Molecular Approach : Fourth Edition : Global Edition. – London : Pearson, 2017

ISBN-10: 12-92-15238-9

ISBN-13: 978-1-2-9215238-7

ქიმიის მოლეკულური ათვისების უნარი აძლიერებს სტუდენტთა უნარ-ჩვევებს მონაცემთა ინტერპრეტაციასა და ანალიზის მხრივ. რაოდენობრივი მსჯელობის დროს შესაძლებელი ხდება კონცეპტუალური პრობლემის გადაწყვეტა. 

წიგნი ქმნის ვიზუალურად მრავალმხრივ დატვირთული, მოლეკულური ქიმიის ილუსტრაციების ერთობლიობას. სტუდენტები ეცნობიან მაკროსკოპური, ატომებისა და მოლეკულების სიმბოლოებს, სადაც იქმნება სამყაროს მოლეკულური აგებულების ფორმულები. აქ პრობლემა გადაჭრილია გაძლიერებული ციფრული, ინტერაქტიული მუშაობის მაგალითებზე. 

ყურაღება გამახვილებულია ქიმიაში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებზე.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

v0g2m

Fundamentals of General, Organic and Biological Chemistry : Eighth edition in SI Units : Global Edition / John  McMurry; David S. Ballantine; Carl A. Hoeger; Virginia E. Peterson. - Boston-New York- San Francisco: Pearson, 2017. – 976 p.

ISBN 13: 9781292123462

ISBN 10: 129212346X 


წიგნი განიხილავს ქიმიის თანამედროვე, მოქნილ მიდგომას საკლასო ოთახებისათვის

წარმოდგენილია აქტიური სწავლება კონკრეტულ მაგალითებზე. განხილულია მიმდინარე სწავლებისა და კვლევის შედეგებზე  ორიენტირებული ციფრული ინოვაციები, რომლებიც მიმართულია სტუდენტების გამოცდილების გაზრდისათვის.

ზოგადი, ორგანული და ბიოლოგიური ქიმიის საფუძვლები, საუკეთესო არჩევანია მედიცინის საკითხებით დაინტერესებული სტუდენტებისათვის. მიმდინარე გამოცემა, ქიმიის უფრო აქტიური პრობლემებზეა ორიენტირებული, ყოველი თავი მოიცავს ქიმიის ელემენტარულ ექსპერიმენტების ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო ნივთიერებებით,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

fgowd

Earth: An Introduction to Physical Geology : Twelfth  Edition : Global Edition / Edward Tarbuck, Frederick Lutgens, ill by Dennis Tasa. - Boston-New York- San Francisco: Pearson, 2017. – 816p.

ISBN13:9781292161839

ISBN10: 1292161833

ეს არის სახელმძღვანელო გეოლოგიური პროგრამების დანერგვისა და განვითარების მიმართულებით. 

წიგნი ორიენტირებულია ჰიბრიდული ტექნიკის სიახლეებზე და ამავდროულად გამარტივებულ აქცენტებით ჩართულია სასწავლო პროცესის უკეთ წარმართვისაკენ. იგი დატვირთულია ილუსტრაციებით. ტექსტი უზრუნველყოფს სტუდენტების მიერ სტრუქტურირებული სწავლებას ათვისებას მათი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. 

ავტორები ხაზს უსვამენ  ქვეყნაში მიმდინარე ცვლლებაბსა და დინამიურობას,  რაც  სტუდენტს უადვილებს შეისწავლოს, გაიგოს და შეინარჩუნოს ყველაზე რთული ცნებები.

სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი ონლაინ საშინაო დავალებები, სამეურვეო და შეფასების პროგრამები შექმნილია სტუდენტების ჩართულობასა და შედეგების გასაუმჯობესებისაკენ.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

x7207

Materials for Civil and Construction Engineers : Forth edition in SI Units : Global Edition / Michael S. Mamlouk, John P. Zaniewski; executive ed. H. Stark. – Boston-New York- San Francisco: Pearson, 2018. – 660 p. 

ISBN 10: 1-292-15440-3
ISBN 13: 978-1-292-15440-4

ძირითადი მიმართულება - სამოქალაქო და სამშენებლო-საინჟინრო მასალები: თვისებები, გამოყენება და შეფასებები.
სამოქალაქო და სამშენებლო საინჟინრო მასალების გაცნობა ეხმარება სტუდენტებს შეარჩიონ მასალა საზოგადოების ინფრასტრუქტურული საჭიროებებიდან გამომდინარე სელექციის პრინციპით.  აქ იგულისხმება შენობების, წყლისა და სადისტრიბუციო სისტემების, კაშხლების, მაგისტრალებისა და აეროპორტის ტროტუარების მოწყობა. 
მიმდინარე გამოცემაში წარმოდგენილი სამშენებლო მასალები აქცენტირებულია სწორედ სამოქალაქო და საინჟინრო სისტემებში გამოყენებული ინვენტარის შექმნასა და მდგრადობაზე და მიმართულია სხვადასხვა მასალებთან დაკავშირებული აქტუალური პრობლემებისაკენ.
წიგნის თითოეულ სექციაში განახლებული თემატიკა  წარმოდგენილია ახალი რეკომენდაციებითა და მოთხოვნებით. 


ინფოარხების ცნობების შეკრება