Skip navigation.
მთავარი

ციტირების ინდექსის დადგენა

გთავაზობთ მეცნიერის ციტირების და H ინდექსების დადგენას Google Scholar-ის, Scopus-ისა და Web of Science-ის სამეცნიერო ბაზების მონაცემებზე დაყრდნობით. შეიტყვეთ მეტი

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

new publications-ის ბლოგი

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

fgowd

Earth: An Introduction to Physical Geology : Twelfth  Edition : Global Edition / Edward Tarbuck, Frederick Lutgens, ill by Dennis Tasa. - Boston-New York- San Francisco: Pearson, 2017. – 816p.

ISBN13:9781292161839

ISBN10: 1292161833

ეს არის სახელმძღვანელო გეოლოგიური პროგრამების დანერგვისა და განვითარების მიმართულებით. 

წიგნი ორიენტირებულია ჰიბრიდული ტექნიკის სიახლეებზე და ამავდროულად გამარტივებულ აქცენტებით ჩართულია სასწავლო პროცესის უკეთ წარმართვისაკენ. იგი დატვირთულია ილუსტრაციებით. ტექსტი უზრუნველყოფს სტუდენტების მიერ სტრუქტურირებული სწავლებას ათვისებას მათი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. 

ავტორები ხაზს უსვამენ  ქვეყნაში მიმდინარე ცვლლებაბსა და დინამიურობას,  რაც  სტუდენტს უადვილებს შეისწავლოს, გაიგოს და შეინარჩუნოს ყველაზე რთული ცნებები.

სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი ონლაინ საშინაო დავალებები, სამეურვეო და შეფასების პროგრამები შექმნილია სტუდენტების ჩართულობასა და შედეგების გასაუმჯობესებისაკენ.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

x7207

Materials for Civil and Construction Engineers : Forth edition in SI Units : Global Edition / Michael S. Mamlouk, John P. Zaniewski; executive ed. H. Stark. – Boston-New York- San Francisco: Pearson, 2018. – 660 p. 

ISBN 10: 1-292-15440-3
ISBN 13: 978-1-292-15440-4

ძირითადი მიმართულება - სამოქალაქო და სამშენებლო-საინჟინრო მასალები: თვისებები, გამოყენება და შეფასებები.
სამოქალაქო და სამშენებლო საინჟინრო მასალების გაცნობა ეხმარება სტუდენტებს შეარჩიონ მასალა საზოგადოების ინფრასტრუქტურული საჭიროებებიდან გამომდინარე სელექციის პრინციპით.  აქ იგულისხმება შენობების, წყლისა და სადისტრიბუციო სისტემების, კაშხლების, მაგისტრალებისა და აეროპორტის ტროტუარების მოწყობა. 
მიმდინარე გამოცემაში წარმოდგენილი სამშენებლო მასალები აქცენტირებულია სწორედ სამოქალაქო და საინჟინრო სისტემებში გამოყენებული ინვენტარის შექმნასა და მდგრადობაზე და მიმართულია სხვადასხვა მასალებთან დაკავშირებული აქტუალური პრობლემებისაკენ.
წიგნის თითოეულ სექციაში განახლებული თემატიკა  წარმოდგენილია ახალი რეკომენდაციებითა და მოთხოვნებით. 


ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

m7wcc

Biological Science: Sixth Global Edition / Scott Freeman, Kim Quillin, Lizabeth  Allison, Michael Black, Greg Podgorski ,Emily Taylor. - Boston: Pearson, 2017. – 1357 p.

ISBN  10: 1-292-16507-3

ISBN  13: 978-1-292-16507-3

სკოტ ფრიმენის „ბიოლოგიური მეცნიერება“ ყველასათვის საყვარელი ნაშრომია თავისი სოკრატიული ნარატიული სტილის გამო, სადაც აქცენტი გაკეთებულია ექსპერიმენტულ მტკიცებულებაზე და აქტიურ სწავლებზე. წიგნი სტუდენტებს სთავაზობს სტრატეგიებს მათი შეფასების დონისა და იმ კოგნიტური უნარების ტიპების გაგებისათვის, რომელთაც გაუმჯობესება სჭირდებათ. უფრო კონკრეტულად, თავების სახით, წიგნში ვრცლადაა გადმოცემული შემდეგი საკითხები: უჯრედის სტრუქტურა და ფუნქცია; გენის სტრუქტურა და ფორმულირება; ევოლუციური მოდელები და პროცესები; სიცოცხლის დივერსიფიკაცია; მოლეკულური წარმოშობა და სიცოცხლის ევოლუცია; ეკოლოგია და სხვა.

წიგნი გამდიდრებულია ილუსტრაციებით.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

u7xku

Concepts of Genetics: Eleventh Global Edition / William S. Klug, Michael R. Cummings, Charlotte A. Spencer, Michael A. Palladino; Contributions D. Killian.- Boston:Pearson, 2015. - 892 p.

ISBN  10:1-292-07726-3
ISBN  13: 978-1-292-07726-0

წიგნში ყურადღება გამახვილებულია გენეტიკის ფუნდამენტურ იდეებზე. შესწავლილია გენეტიკური ანალიზის ტექნიკები და აპლიკაციები. ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ნაშრომს აქვს  პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული ძლიერი მიდგომები.
უფრო კონკრეტულად, თავების სახით, წიგნში ვრცლადაა გადმოცემული შემდეგი საკითხები: გენები, ქრომოსომები და მემკვიდრეობა; დნმ: სტრუქტურა, გამრავლება და ვარიაცია; გენების ექსპრესია, რეგულაცია და განვითარება; გენომიკა; ორგანიზმების გენეტიკა; სპეციფიკური თემები თანამედროვე გენეტიკაში და სხვა.
წიგნი გამდიდრებულია ილუსტრაციებით.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

2fhz9

Skousen, Mark. The Making of Modern Economics:The Lives and Ideas of the Great Thinkers: Third Edition. - New York and London: Routledge, 2016. - 501 p.

ISBN  978-0-7656-4712-2 (hbk)
ISBN  978-0-7656-4544-9 (pbk)
ISBN  978-1-315-71870-5 (ebk)

აღნიშნული წიგნი წარმოადგენს განახლებული ეკონომიკის ისტორიას - თუ  როგორ ჩამოაყალიბეს დიდმა ეკონომიკურმა მოაზროვნეებმა დღევანდელი სოციალური მეცნიერებები. ცნობილი ფინანსური მწერლისა და ეკონომისტის  Mark Skousen-ის მიერ გამოვიდა ნაშრომის მესამე გამოცემა.
გასული 225 წლის  მთავარი ეკონომიკური ფილოსოფოსების წარდგენა წიგნში იწყება ადამ სმითით და გრძელდება დღევანდელ დღემდე. წიგნში შესწავლილია თითოეული მათგანის წვლილი ეკონომისტის როლის, ეკონომიკის მეცნიერების და თეორიის შესახებ.  თითოეულ თავში გადმოცემულია საინეტრესო ფაქტები იმ ეკონომისტების პირადი ცხოვრების შესახებ, რომელთაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინეს მათ ნაშრომებზე.
წიგნი გამდიდრებულია პორტრეტებითა და სქემებით. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

jiwkg

Blanchard, Olivier. Macroeconomics: Seventh Global Edition / Editor-in-Chief A. D’Ambrosio. -Boston:Pearson, 2017. - 569 p.

ISBN  10:1-292-16050-0

ISBN  13: 978-1-292-16050-4

ნაშრომი  წარმოადგენს მაკროეკონომიკის ერთიან, გლობალურ ხედვას, რაც საშუალებას მისცემს სტუდენტებს იხილონ კავშირები სასაქონლო, ფინანსურ და შრომით ბაზრებს შორის. წიგნი შედგება ორი ნაწილისაგან. ტექსტში ყურადღება გამახვილებულია  მოკლე, საშუალო და გრძელვადიან ბაზრებზე და სამ ძირითად გაფართოებაზე, რაც უფრო მეტ სიღრმისეულ ანალიზს გვთავაზობს პრობლემის. ამერიკის შეერთებული  შტატების ძირითადი ეკონომიკური კრიზისისა და მონეტარული პოლიტიკიდან დაწყებული, ევროპული პრობლემებისა და ჩინეთის ზრდის პრობლემების ჩათვლით, წიგნი ეხმარება  სტუდენტების არა მარტო მიმდინარე მაკროეკონომიკურ მოვლენებში გარკვევაში, არამედ ისეთ მოვლენებშიც, რომლებიც შესაძლოა მომავალში განვითარდეს. მეშვიდე, გლობალური გამოცემა დაეხმარება სტუდენტებს მათი ანალიტიკური უნარების განვითარებაში.
წიგნი გამდიდრებულია პორტრეტებითა და სქემებით.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

81odu

ანდრიაძე, დავით. ბაჟბეუკის ქარიზმა = Andriadze, David. Charisma of Bazhbeuk / საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი; პროექტის ავტ. და ხელმძღ. ი. ოგაჯანოვა, თარგმ. ლ. გეგეჭკორი. - თბ., 2017. – 200 გვ. 
ISBN 978-9941-27-579-1

გასულ წელს ალექსანდრე ბაჟბეუკ-მელიქოვის გარდაცვალებიდან ნახევარი საუკუნე გავიდა, ზუსტად იმდენივე გავიდა მას შემდეგაც, რაც არ ჩატარებულა დიდი მხატვრის არც ერთი პერსონალური გამოფენა. ამ დროის განმავლობაში არ მომხდარა მისი ნამუშევრების კატალოგიზაციაც. მხოლოდ 2017 წელს გაიხსენეს მხატვარი და პროექტ „ალექსანდრე ბაჟბეუკ-მელიქოვის“ ფარგლებში, სურათების ეროვნულმა გალერეამ უმასპინძლა მხატვრის პერსონალურ გამოფენას. ასევე მოხდა მისი შემოქმედების თითქმის სრული კატალოგიზაცია. 
წინამდებარე კატალოგში თავმოყრილია მხატვრის საქართველოს სხვადასხვა მუზეუმებსა და კერძო კოლექციებში დაცული ნამუშევრების ძირითადი ნაწილი.
კატალოგი ორენოვანია. ტექსტი ეკუთვნის კრიტიკოს, ფილოსოფიის მეცნ. დოქტორს დავით ანდრიაძეს. აქ უკვე წერის ტექსტუალური ნარატივი მხატვრის ფოტოებისა და ნახატების სინთეზურ პროცესს ქმნის... და კითხვა თავისთავად იქცევა მოქმედებად, რომელიც წამკითხველს მხატვრის სამყაროში ამოგზაურებს. „დიდი პროლოგი ანუ სიკვდილი უსახელო ბაჟბეუკისა“ ასე იწყება წიგნი და გრძელდება სხვადასხვა 16 სინჯით, სადაც ავტორი მართლაც აანალიზებს ცხოვრების ყოველ დეტალს მხატვრისა.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

hkdka

რუსთაველი, შოთა. ვეფხისტყაოსანი. საიუბილეო გამოცემა. შოთა რუსთაველის დაბადების 850 წლისთავი (მეორე გამოცემა) / საგამომცემლო პროექტი „განძი რჩეული“, იდეისა და პროექტის ავტ.: ბ. მაცაბერიძე, რ. მოსიძე. - თბ.: ბაკმი, 2016. – 392 გვ.

ISBN 978941426513

„ვეფხისტყაოსნის“ ყოველი ახალი გამოცემა თავისთავად მოვლენაა. იგი ერთროულად ქართული ეროვნული ღირსება და მარადიული საკაცობრიო ფასეულობაა. გამომცემლობა „ბაკმი“ ამჯერად წარმოგვიდგენს ყველა დროისა და ყველა თაობის სამაგიდო წიგნის ექსკლუზიურ, უნიკალურ გამოცემას

წიგნში წარმოდგენილია დღემდე სრულიად უცნობი ორი ქართველი მხატვრის მიერ XVIII საუკუნეში შესრულებული საერო აღმოსავლური მინიატურები,  – ე.წ. წერეთლისეული ნუსხა. (87 მინიატურა),

ინფოარხების ცნობების შეკრება