Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine
21-ე საუკუნის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა არა მხოლოდ წიგნების საცავი და არც მხოლოდ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზების წვდომის ადგილი, არამედ ინფორმაციის აქტიური ძიების, სამეცნიერო კომუნიკაციის, იდეათა გაცვლის, სწავლებისა და მსჯელობის სივრცეა.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

qhupz

Victor A. Galaktionov, Enzo L. Mitidieri, Stanislav I. Pohozaev. Blow-up for Higher-Order Parabolic, Hyperbolic, Dispersion and Schrodinger Equations : Monographs and Research Notes in Mathematics. – U.S. Tailor and fradcis Group; Chapman and Hall Book, 2015. – 542 p.    

ISBN 9781482251722

მაღალი რიგის პარაბოლური, ჰიპერბოლური, დისპერსიული შრიოდინგერის განტოლებები აჩვენებს, რომ არა-წრფივი ევოლუციის ნაწილობრივი დიფერენციალური განტოლებების (PDEs) ოთხ ტიპს გააჩნია ბევრი საერთო კვაზიწრფივური გადაგვარებული რეპრეზენტაციებით. ავტორები წარმოგვიდგენენ ერთიან მიდგომას კვაზიწრფივურ PDE-ებთან მიმართებაში. 

წიგნში უპირველეს ყოვლისა შესწავლილია განტოლებების ერთიანი სინგულარობის ამონახსნი (ნიმუში). ეს მიდგომა საშუალებას ქმნის, რომ არა-წრფივი PDE-ს სხვადასხვა კლასებისთვის ერთდროულად შეიქმნას საერთო მახასიათებლები. წიგნში აღწერილია განტოლებების ბევრი თვისება და გამოკვლეულია შემდეგი ტრადიციული საკითხები: არსებობის/არარსებობის, უნიკალურობის/არაუნიკალურობის, გლობალური ასიმპტოტიკის, რეგულარიზაციის, შოკურ-ტალღური თეორიისა და მრავალი სხვადასხვა აფეთქების სინგულარობის საკითხები.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

yskca
Kuzin, I. Pohozaev, S. Entire Solutions of Semilinear Elliptic Equations. – Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, 1997. – 250 p. 

ISBN 3-7643-5323-6
ISBN 0-8176-5323-6

ნახევრადწრფივი ელიფსური განტოლებები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მათემატიკური მეცნიერებების ისეთ სფეროში, როგორიცაა ფიზიკა და სხვა ზუსტი მეცნიერებები. ეს წიგნი წარმოადგენს განტოლებების ამოხსნის თანამედროვე მეთოდს. მასში წარმოდგენილია განტოლებათა ამოხსნის არანულოვანი შედეგები.
წიგნი დიდ დახმარებას გაუწევს მკითხველებს, მაგისტრანტებს და ასევე მათემატიკის, ფიზიკისა და სხვა ზუსტი მეცნიერებების მკვლევარებს.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

w0b8z
Morris, Trevor;  Goldsworthy, Simon. Public Relations for the New Europe – London: Palgrave. macmillan, 2008. - 246 p. 

ISBN-13: 978-0-230-20583-3
ISBN-10: 0-230-20583-6

ტექნიკური პროგრესის მიუხედავად საზოგადოებრივი ურთიერთობები ევროპული სახელმწიფოსათვის შესაძლოა გახდეს უფრო მახლობელი. უახლესი ტექნიკით PR ტექნოლოგიამ საჭიროა დააკმაყოფილოს არა მხოლოდ შიდა კომერციული მიზნები, არამედ გლობალური საერთაშორისო მოთხოვნები. ახალი ევროპა გლობალურ ბაზარზე სულ უფრო მეტად ხდება  საკუთარი უფლებით მოთამაშე. ძირითადი ახალი ევროპული ბრენდი მოითხოვს ძლიერ საზღვრისპირა PR მხარდაჭერას და გახმაურებულ PR შესაძლებლობების შექმნას. 

ეს წიგნი წარმოადგენს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ახალ ევროპულ ხედვას. იგი აერთიანებს უახლესი საზოგადოებრივი ურთიერთობების თეორიის პრაქტიკული მითითებებს.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

llzuy

Элиаде М. Аспекты мифа. – М.: Академический проект, 2014. – 235 с.

ISBN 978-5-8291-1670-5

 

მირჩა ელიადე - ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული თანამედროვე კულტურის მკვლევარია. მისი წიგნები ეხება პრიმიტიული კულტურას, რიტუალებს, თანამედროვე მითოლოგიურ მიმართებებს,  თანამედროვე ადამიანის არქეტიპულ ცნობიერების კომპონენტებს სხვადასხვა ასპექტებით.

ამჯერად წარმოგიდგენთ კიდევ ერთი თანამედროვე გამოცემას მისი შრომისა მითოლოგიის ასპექტები. წიგნი გვთავაზობს  არქაული კულტურისა და მითოლოგიური აზროვნების ერთ-ერთი უდიდესი თანამედროვე კულტუროლოგიურ კვლევას. აქ თავმოყრილია ძირითადი თეორიული შეხედულებები კულტურის კვლევების პრობლემებზე. თანამედროვე ადამიანის ცნობიერების ჩამოყალიბების გენეზისი, ავტორის აზრით, არქეტიპულ დოქტრინებში უნდა ვეძიოთ.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

71esl

ჩხეიძე, მ. თაქთაქიშვილი, ლ. „ვეფხისტყაოსნის“ გამოცემათა ბიბლიოგრაფია 1712-2015. მეორე შევსებული და შესწორებული გამოცემა. - თბ.: სეზანი, 2016. – 111 გვ. 

ISBN 978-9941-0-8655-7

ეს ილუსტრირებული ვეფხისტაოსნის გამოცემათა ბიბლიოგრაფია წარმოადგენს თავისთავდ სიმბოლურ ვერსიას უნიკალური წიგნის გამოცემათა აღნუსხვისა. აქ წარმოდგენილია აღწერილობები გამოცემის გარეკანის ფოტოილურსტაციებით. ეს ბიბლიოგრაფია განსჯისთვის არის და საშუალებას იძლევა შევაფასოთ არსებული ტენდენციები და გამოვიტანოთ დასკვნები რა გვჭირდება ჩვენი წიგნი-საგანძურის დასაცავად და პოპულარიზაციისათვის.

პოემის გამოცემების ბიბლიოგრაფიათა პრეისტორია ასეთია : 1883 წ. 1938 წ. 1966 წ. 1992 წ. 

ამჯერად წარმოდეგნილ ბიბლიოგრაფიაში შესულია მხოლოდ ის ქართული გამოცემები, რომლებიც პოემის არაადაპტირებულ, სრულ ტექსტს შეიცავს;

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

rvfzv
ჯენტლესონი, ბრუს. ამერიკის საგარეო პოლიტიკა. არჩევანის დინამიკა 21-ე საუკუნეში / ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სამეცნ. რედ.: დავით აფრასიძე, გიორგი გვალია. - თბ.: ლიგამუსი, 2015. – 887 გვ. 

ISBN 978-9941-18-236-5

წინში ასახულია საერთაშორისო პოლიტიკის ბოლო დროის მნიშვნელოვანი მოვლენები -არაბულ სამყაროში მიმდინარე პროცესები, ჩინეთთან დაკავშირებული საკითხები და სხვ. წიგნი ეროვნული იტერესების ოთხ ძირითად კონცეფციას ითვალისწინებს: ძალა, მშვიდობა, კეთილდღეობა და პრინციპები. ეს არის აშშ-ს ძლიერების ზრდის,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

tnlo6
ქელდიშვილი, გიორგი. ტერორიზმი და ტერორისტული აქტები. - თბ., 2015. - 547 გვ.

ISBN 978-9941-9420-0-6

ნაშრომში მოცემულია ტერორიზმის თეორიული ანალიზი, მისი ფორმულირება. განხილულია ზოგადად ბრძოლის მექანიზმები, ტერორისტული ორგანიზაციები, ტერორისტული გამოვლინებები, რეზონანსული ტერორისტული აქტები, ცნობილი ტერორისტები.
 
ტენდენციური ტერორიზმი, სიცოცხლისათვისათვის საშიში მიმდინარეობა, უმძიმესი მოვლენა, ბოროტება - ეს ის ძირითადი პოსტულატებია, რასაც ავტორი აანალიზებს.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

22hi0

ყორანაშვილი, გურამ. აფხაზეთის ისტრიის საკითხები (აფხაზ სეპარატისტ ისტორიკოსთა საპასუხოდ) / რედ. ოთარ ჟორდანია. - თბ., 2015. – 200 გვ.  

ISBN 978-9941-0-8126-2

წიგნში განხილულია აფხაზეთის ისტორიის პრობლემები. ეს არის მთლიანი, უწყვეტი ყოფიერების პრობლემა აფხაზთა ეთნოგენეზისიდან დღევანდელობის ჩათვლით. შესაბამისად წიგნში ვიხილავთ ისტორიის ფალსიფიკაციის მწვავე კრიტიკას,

ინფოარხების ცნობების შეკრება