Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine
21-ე საუკუნის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა არა მხოლოდ წიგნების საცავი და არც მხოლოდ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზების წვდომის ადგილი, არამედ ინფორმაციის აქტიური ძიების, სამეცნიერო კომუნიკაციის, იდეათა გაცვლის, სწავლებისა და მსჯელობის სივრცეა.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

5qm60
სამოსამართლო ეთიკა = Судейская этика  : სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისათვის / [ნ. დ. ერიაშვილი, ი. ი. ამინოვი, კ. გ. დედიუხინი, ა. რ. უსიევიჩი, ა. ნ. პავლუხინი; რედ. ნ. დ. ერიაშვილი]. - თბ.: სამართლიანი საქართველო, 2016. – 183 გვ. 
ISBN 978-9941-9402-3-1

სახელმძღვანელოში განხილულია მოსამართლის პროფესიული ეთიკის შინაარსი და სოციალური ფასეულობა ეთიკის ძირითადი კატეგორიების კურსის სტრუქტურის შესაბამისად; სისხლის სამართლის პროცესუალური იძულების მტკიცებულებები და ზომები; სასამართლო სტადიების ზნეობრივი საფუძვლები; სისხლის სამართლის პროცესუალური საქმიანობის კულტურის საკითხები.
სასამართლო ეთიკა პირდაპირ არის დაკავშირებულ ნორმატულ, სამართლებრივ და სამეცნიერო იურიდიულ ფენომენებთან და სრულყოფს სამართლებრივ რეგულირებას. 

წიგნის მოსამზადებლად გამოყენებულ იქნა პოლიტიკური და სამართლებრივი სწავლების ნაშრომები ეთიკაში, ფილოსოფიაში, ისტორიაში, სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიაში,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

y81c8
ტურავა, პ. ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი. - თბ.: იურისტების სამყარო, 2016. – 296 გვ. 
ISBN 978-994109477-8-0

სახელმძღვანელოს მიზანია სტუდენტებს გააცნოს ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის ძირითადი ცნებები და ინსტიტუტები. ადმინისტრაციული სამართალი არის საჯარო მმართველობის სამართალი, სახელმწიფოებრივი მოწყობის სამართლებრივი ფორმები კი სწორედ ამ პროცესის შესწავლაა. მისი ორგანიზაციული და ფუნქციური გაგების გამიჯვნა,  კანონმდებლის მიერ შემოთავაზებული ადმინისტრაციული ორგანოს ცნება ადმინისტრაციული სამართლის ძირითადი არსია.

წიგნი გათვლისწინებულია სტუდენტებისათვის და სტრუქტურულად ხსნის ადმინისტრაციული სამართლის სილაბუსით გათვალისწინებულ საკითხებს. გადმოცემული მასალა ხელს შეუწყობს ამ სფეროში კერძო ნაწილის საგნების შესწავლას, აგრეთვე მათ ცალკეულ სფეროებში პრაქტიკული საქმიანობის ათვისებას. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ra81mdmpxj

საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის ხელნაწერთა და საარქივო დოკუმენტთა აღწერილობა. წგ. IV (კატალოგი, ცნობარი) / საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი; რედ. გიორგი კალანდია; ტომის რედ. ირინა მოისწრაფიშვილი. - თბ., 2014. – 372 გვ. 

ISBN 978-9941-0-3987-4     ISBN 978-9941-0-7251-2

საქართველოს ხელოვნების სასახლის (თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის) ხელნაწერთა და საარქივო დოკუმენტთა აღწერილობა. წგ. V / საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი; რედ. გიორგი კალანდია; ტომის რედ. ირინა მოისწრაფიშვილი. - თბ., 2015. – 368 გვ. 

ISBN 978-9941-0-3987-4      ISBN 978-9941-0-8351-8

საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი მკითხველს სიძველეთსაცავის ხელნაწერთა და საარქივო დოკუმენტთა აღწერილობის ტომეულებს სთავაზობს. გამოცემებში შესულია ქართული სასცენო და კინო ხელოვნების საუკეთესო წარმომადგენლები. 

დღესდღეობით მუზეუმი სცდება მხოლოდ კულტურული ობიექტის მნიშვნელობას. წიგნების გამოცემის იდეა საქართველოს ხელოვნების სასახლის სამეცნიერო პოტენციალის წარმოჩენაზე მიუთითებს. მუზეუმის ხელნაწერთა განყოფილება მოიცავს საქართველოში არსებული ყველა თეატრის შესახებ არსებულ დოკუმენტებს. აქვეა ისეთი მნიშვნელოვანი კოლექციები, როგორებიცაა სოლომონ II მიერ გამოცემული სიგელი, გრილ დადიანის, ნინო და მარიამ დადიანების ხელმოწერილი გუჯრები და მრავალი სხვა. ხელნაწერთა ფონდში დაცულია ქართველ მწერალთა და მსახიობთა არქივები, ასევე უცხოელი მოღვაწეების ხელნაწერები. თეატრების უძველესი პროგრამები. 

IV ტომში შესულია ქართული სასცენო და კინო ხელოვნების მოღვაწეები: აკაკი ხორავა, მიხეილ ქორელი, უშანგი ჩხეიძე, შალვა დადიანი.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

7q608c52qj

ხელნაწერთა აღწერილობა. XII-XIX საუკუნეები / გამომც. ლაშა ბაქრაძე; რედ. თეა თვალავაძე; გ. ლეონიძის სახ. ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი.

წიგნი I. თბ., 2016. – 330გვ.: 48 ილ.

ISBN978-99940-28-98-6

წიგნი II. თბ., 2016. – 440 გვ.: 8 ილ.

ISBN978-9941-9480-2-2

კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი განხორციელებული შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით, წარმოგვიდგენს ლიტერატურის მუზეუმში  დაცულ XII-XIX საუკუნეების ხელნაწერთა აღწერილობებს. პროექტი ითვალისწინებს წიგნის სამ ნაწილად გამოცემას და ამჯერად უკვე წარმოდგენილია ორი ტომი. 

პირველ წიგნი მოიცავს XII-XIX საუკუნეების სახარებებს, სიგელ-გურჯებს, სასულიერო კრებულებს, „ვეფხისტყაოსნის“ რედაქციებს, ეპიკურ თხზულებებს, ლექსიკონებს, სამართლის წიგნებს, კარაბადინებს, გენეალოგიებს, განჩინებებს, გაყრისა და მზითვის წიგნებს, წერილებს. წიგნს ახლავს საინტერესო მასალა ძველი წიგნების დედნიდან: ფერადი ფოტოები, წიგნის მნიშვნელოვანი გვერდების ასლები, და სხვა ბევრი ილუსტრაციები,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

 

პროკლე დიადოხოსი - პლატონური ფილოსოფოსი. კავშირნი ღმრთისმეტყუელებითნი. თარგმანი, წინასიტყვაობა და განმარტება იოანე პეტრიწისა = Proclus Diadochus – Platonic Philosopher. Elements of Theology. Translation, Introduction and Comments by Ioane Petritsi

I. ხელნაწერი H-1337 ფაქსიმილური გამოცემა = Manuscript H-1337 Facsimile Edition  / რედ.-გამომცემელი დამანა მელიქიშვილი, კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. - თბ., 2016. – 55+120 გვ.

ISBN 978-9941-9452-2-9

II. დიპლომატური გამოცემა = Diplomatic edition / ტექსტი გამოსაც. მოამზ. დამანა მელიქიშვილმა, ნათია მიროტაძემ; რედ.-გამომცემელი დამანა მელიქიშვილი, კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. - თბ., 2016. – 720 გვ. 

ISBN 978-9941-9452-6-7

წარმოგიდგენთ მეტად საინტერესო პროექტს პროკლე დიადოხოსის კავშირნი ღმრთისმეტყუელებითნი. ეს წიგნი დაფინანსებულია რუსთაველის ფონდის მიერ და ითვალისწინებს ხელნაწერის ფაქსიმილურ H-1337, ხელნაწერის ტექსტის დიპლომატიურ H-1337, და 1248 წ. სიმეონ პრანძაჰანქელის მიერ ქართულიდან სომხურ ენაზე შესრულებული თარგმანის გამოცემას. ეს კომპლექსური გამოცემა შეავსებს ხარვეზს მკვლევარისათვის ქართული ტექსტის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით. 

I და II წიგნი იდენტურად იხსნება თვითონ პროკლეს „ხელნაწერის თავგადასავალის“ ძიებით, ანუ დ. მელიქიშვილისა და ნ. მიროტაძის ტექსტუალური მიმოხილვები უფრო სიღრმისეულად წარმოგვიდგენენ ტექსტის დედანის წაკითხვამდე არსებულ იდეოლოგიურ რაკურსს. 

I წიგნში მოცემულია ხელნაწერის დასკანერებული ვერსიაც. მკითხველი მთლიანად საინტერესოდ მოგზაურობს იქაურ სამყაროში და უშუალოდ განიცდის ყველა იმ ნიუანსს, რასაც შუასაუკუნეობრივი თეოლოგიის გზა ეწოდება,

სპეციალური შემოთავაზება გამომცემლობისგან Taylor & Francis

1991 წლის 26 დეკემბერს საბჭოთა კავშირი დაშლილად გამოცხადდა, კრემლმა საბოლოოდ დაუშვა საბჭოთა დროშა და მის ადგილას რუსეთის დროშა აღიმართა. 

ამ ისტორიის გახსენების მიზნით, გამომცემლობამ Taylor & Francis-მა სპეციალურად მოამზადა კოლექცია, რომელიც მოიცავს 150 სტატიას. ეს შეთავაზება ხელმისაწვდომია 2017 წლის ივნისამდე, უფასოდ. აღნიშნულ გვერდზე გადასასვლელად მიყევით ბმულს: The Dissolution of Soviet Union: 25 Years On.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

8wzkfs6tua
ვეფხისტყაოსნის მხატვრობა = The Knight in the Panther’s Skin in Art / ტექსტის ავტ. მ. გაჩეჩილაძე; რედ.: ნ. კერესელიძე, რ. ამირეჯიბი, ქ. ყანჩიაშვილი; თარგმ.: A-Z.ge. - თბ.: ნოტა-ბენე, 2016. – 338 გვ. 
ISBN 978-9941-0-8794-3

2016 წელი იუნესკომ შოთა რუსთაველის წლად გამოაცხადა, გამომცემლობა ნოტა ბენემ კი სპეციალურად ამ წელს შესთავაზა მკითხველს ეს უნიკალური წიგნი, საუკუნის პროექტი, რომელსაც ანალოგი არ მოეძებნება ქართულ საგამომცემლო სივრცეში. ეს არის პირველი წიგნი-ალბომი, რომელიც შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანის“ ბეჭდური გამოცემების დასურათებაზე თვალის გადევნებას ისახავს მიზნად (XIX საუკუნის ბოლოდან დღემდე).
მასში სრულყოფილადაა წარმოდგენილი პოემისათვს შესრულებული ყველა უნიკალური ილუსტრაცია. წიგნის ფორმატი წარმოგვიდგენს თითეულ მხატვარს, როგორც შუამავლს, ნაწარმოებსა და მის აღმქმელს შორის. აქ ესთეტიკური თანაგანცდის ფაქტი უმაღლეს საფეხურზე არის აყვანილი და ამით იგი უნიკალურობას იძენს. 
მხატვრები ქრონოლოგიურად შემდეგი თანმიმდევრობით არის განლაგებული:

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

k2j8n
ქართველი მწერლები - ბიოგრაფიები, ხელნაწერები, ფოტოები / რედ.: ნ. კერესელიძე, მ. დაუშვილი. - თბ.: ნოტა-ბენე, 2016. – 400 გვ. 
ISBN 978-9941-0-8447-8

წიგნში გამოყენებულია კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და გ. ლეონიძეს სახ. ქართული ლიტერატურის სახელმწ. მუზეუმში დაცული მასალები. 
წინამდებარე წიგნი ერთგვარი კრებულია ცნობილი ქართველი მწერლების ბიოგრაფიების, ხელნაწერების, ფოტოებისა და სურათებისა. ალბომი „ქართველი მწერლები“ ნოტა ბენეს საჩუქარია მკითხველისთვის, სადაც გაცოცხლებულია XVII-XX საუკუნის ქართული მწერლობის ერთგვარი ისტორია.
წიგნი გვაძლევს საშუალებას ვიფიქროთ ჩვენს წარსულსა და მომავალზე. გამოცემა ერთი მხრივ ბიოგრაფიული დეტალებითა და ფოტომასალითაა მდიდარი, მეორე მხრივ კი სავსეა საინტერესოდ მიმოხილული ამა თუ იმ ავტორის შემოქმედებით, ქართული ლიტერატურის ხელშეუხებელი კლასიკოსების უკნიკალური ნაწარმოებებით.
გამოცემის ავტორები ითვალისწინებენ ქრონოლოგიურ პრინციპს. წიგნი მოიცავს ოცდაცხრა ავტორს, მათ შორისაა:
ინფოარხების ცნობების შეკრება