Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine
21-ე საუკუნის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა არა მხოლოდ წიგნების საცავი და არც მხოლოდ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზების წვდომის ადგილი, არამედ ინფორმაციის აქტიური ძიების, სამეცნიერო კომუნიკაციის, იდეათა გაცვლის, სწავლებისა და მსჯელობის სივრცეა.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

71esl

ჩხეიძე, მ. თაქთაქიშვილი, ლ. „ვეფხისტყაოსნის“ გამოცემათა ბიბლიოგრაფია 1712-2015. მეორე შევსებული და შესწორებული გამოცემა. - თბ.: სეზანი, 2016. – 111 გვ. 

ISBN 978-9941-0-8655-7

ეს ილუსტრირებული ვეფხისტაოსნის გამოცემათა ბიბლიოგრაფია წარმოადგენს თავისთავდ სიმბოლურ ვერსიას უნიკალური წიგნის გამოცემათა აღნუსხვისა. აქ წარმოდგენილია აღწერილობები გამოცემის გარეკანის ფოტოილურსტაციებით. ეს ბიბლიოგრაფია განსჯისთვის არის და საშუალებას იძლევა შევაფასოთ არსებული ტენდენციები და გამოვიტანოთ დასკვნები რა გვჭირდება ჩვენი წიგნი-საგანძურის დასაცავად და პოპულარიზაციისათვის.

პოემის გამოცემების ბიბლიოგრაფიათა პრეისტორია ასეთია : 1883 წ. 1938 წ. 1966 წ. 1992 წ. 

ამჯერად წარმოდეგნილ ბიბლიოგრაფიაში შესულია მხოლოდ ის ქართული გამოცემები, რომლებიც პოემის არაადაპტირებულ, სრულ ტექსტს შეიცავს;

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

rvfzv
ჯენტლესონი, ბრუს. ამერიკის საგარეო პოლიტიკა. არჩევანის დინამიკა 21-ე საუკუნეში / ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სამეცნ. რედ.: დავით აფრასიძე, გიორგი გვალია. - თბ.: ლიგამუსი, 2015. – 887 გვ. 

ISBN 978-9941-18-236-5

წინში ასახულია საერთაშორისო პოლიტიკის ბოლო დროის მნიშვნელოვანი მოვლენები -არაბულ სამყაროში მიმდინარე პროცესები, ჩინეთთან დაკავშირებული საკითხები და სხვ. წიგნი ეროვნული იტერესების ოთხ ძირითად კონცეფციას ითვალისწინებს: ძალა, მშვიდობა, კეთილდღეობა და პრინციპები. ეს არის აშშ-ს ძლიერების ზრდის,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

tnlo6
ქელდიშვილი, გიორგი. ტერორიზმი და ტერორისტული აქტები. - თბ., 2015. - 547 გვ.

ISBN 978-9941-9420-0-6

ნაშრომში მოცემულია ტერორიზმის თეორიული ანალიზი, მისი ფორმულირება. განხილულია ზოგადად ბრძოლის მექანიზმები, ტერორისტული ორგანიზაციები, ტერორისტული გამოვლინებები, რეზონანსული ტერორისტული აქტები, ცნობილი ტერორისტები.
 
ტენდენციური ტერორიზმი, სიცოცხლისათვისათვის საშიში მიმდინარეობა, უმძიმესი მოვლენა, ბოროტება - ეს ის ძირითადი პოსტულატებია, რასაც ავტორი აანალიზებს.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

22hi0

ყორანაშვილი, გურამ. აფხაზეთის ისტრიის საკითხები (აფხაზ სეპარატისტ ისტორიკოსთა საპასუხოდ) / რედ. ოთარ ჟორდანია. - თბ., 2015. – 200 გვ.  

ISBN 978-9941-0-8126-2

წიგნში განხილულია აფხაზეთის ისტორიის პრობლემები. ეს არის მთლიანი, უწყვეტი ყოფიერების პრობლემა აფხაზთა ეთნოგენეზისიდან დღევანდელობის ჩათვლით. შესაბამისად წიგნში ვიხილავთ ისტორიის ფალსიფიკაციის მწვავე კრიტიკას,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

lpko8
ლომსაძე, მალხაზ. სისხლის სამართლის პროცესი. თანდართული ტესტების ნიმუშებით. მეხუთე გადამუშავებული და შევსებული გამოცემა / რედ. ბადრი  ბიწაძე. - თბ.: ბონა კაუზა, 2015. – 467 გვ. 

ISBN 978-9941-9362-7-2

ნაშრომი შედგენილია 2009 წლის 9 ოქტომბრის მიღებული და 2010 წლის 1 ოქტომბერს ძალაში შესული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით. მასში ამომწურავადაა განხილული მოქმედი საპროცესო კოდექსის ცალკეული დებულებები, პრინციპები. აქვე მოცემულია კანონმდებლობის ნორმები აპელაცის საპროცესო შეთანხმების, კასაციის და სხვა იურიდიული ნორმების შესახებ. დასმულია საკანონმდებლო წინადადებები

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

a7byz

ჰაიამი, ალექსანდრ. მარკეტინგი მარტივად / მთარგმნ. ნელი ტეტუნაშვილი, რედ.: ლალი ჭინჭარაული, ლია შარვაშიძე. - თბ.: პალიტრა L, - 391 გვ. 

ISBN 978-9941-21-819-4


მარკეტინგის მიზანია მომხმარებლის მოზიდვა და მისი კვლავ და კვლავ დაბრუნება. ბიზნესი საჭიროებს მკაფიო და სრულყოფილი ინფორამაციის გავრცელებას, ბრენდის განსაკუთრებულობის წარმოჩენას, რესურსების თავმოყვარას უკეთესი შედეგის მისაღწევად, საბაზრო წილის გაზრდას.

წიგნში გამოყენებულია რამოდენიმე კონკრეტული პირობა, რომელიც თავიდანვე განმარტავს ტერმინებს: მარკეტინგის პრობლემა, მომხმარებელი, პროდუქტი და გაყიდვები. 

წიგნი ექვსი ნაწილისაგან შედგება: I. ეფექტური მარკეტინგული პროგრამის შედგენა; II. მარკეტინგული უნარების გამოყენება; III. რეკლამირება მიმზიდველობასა და მოგებისათვის; IV. ძლიერი სარეკლამო ალტერნატივების მოძიება; V. მიყიდეთ საუკეთესო პროდუქტი ყველას,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

6v1jm

ფრომი, ერიხ. ფსიქოანალიზი და რელიგია / რედ. თამაზ თურმანიძე. თბ.: პეგა, 2015. – 196 გვ.

ISBN 978-9941-0-8185-9

წიგნში წარმოდგენილია მსლოფლიოში ცნობილი ფსიქიატრის, ფსიქოლოგისა და ფილოსოფოსის ერიხ ფრომის ორი ნაწარმოები: ფსიქოანალიზი და რელიგია“ და „დოგმატი ქრისტეზე“.

მრავალსაუკუნოვან რელიგიასა და ათეიზმის ტენდენციებს შორის დაპირისპირება ავტორის მთავარი თემის განხილვის საგანია. პირევლი ნაწარმოების ძირითადი თემა  არის რელიგია და ფსიქოანალიზი, ავტორიტარული და ჰუმანისტური რელიგიები.

რაც შეეხება მეორე ნაწარმოებს აქ ფრომი ცდილობს მიუახლოვდეს ადამიანის საიდუმლოს. ამოხსნას და გასცეს პასუხი კითხვაზე თუ ბოლოს და ბოლოს ვინ არის ადამიანი.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

f02a9

ნიკიტიჩი, ლუდმილა. ესთეტიკა = Никуитич, Л. Эстетика: სახელმღვანელო უნაღლესი სასწავლებლის სტუდენტთათვის / რედ. ნ. ერიაშვილი - თბ.: სამართლიანი საქართველო, 2015 = М.: Юнити, 2014. – 250 გვ. 

ISBN 978-9941-9402-2-4

სახელმძღვანელოში განხილულია ესთეტიკის საგანი, შესწავლის მეთოდი და ფუნქციები. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ესთეტიკური აზრის განვითარების ისტორიას ანტიკური ხანიდან ჩვენს დრომდე. მასში დაწვრილებითაა გაანალიზებული ესთეტიკის კატეგორიები, შემოქმედებითი პროცესის თავისებურებები, ხელოვნების სახეები და სტილები. მასალის ნათელ და ემოციურ წარმოდგენას თან ახლავს საინტერესო მაგალითები და ილუსტრაციები ისტორიული თუ ლიტერატურული სიუჟეტებიდან. სახელმძღვანელო განკუთვნილია ჰუმანიტარული და შემოქმედებითი პროფილის უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისათვის, კოლეჯების ლიცეუმების, გიმნაზიათა მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისთვის, ასევე მკითხველთა ფართო წრისათვის. 

ინფოარხების ცნობების შეკრება