Skip navigation.
მთავარი

ციტირების ინდექსის დადგენა

გთავაზობთ მეცნიერის ციტირების და H ინდექსების დადგენას Google Scholar-ის, Scopus-ისა და Web of Science-ის სამეცნიერო ბაზების მონაცემებზე დაყრდნობით. შეიტყვეთ მეტი

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine
21-ე საუკუნის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა არა მხოლოდ წიგნების საცავი და არც მხოლოდ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზების წვდომის ადგილი, არამედ ინფორმაციის აქტიური ძიების, სამეცნიერო კომუნიკაციის, იდეათა გაცვლის, სწავლებისა და მსჯელობის სივრცეა.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

xtoa8

მაჭავარიანი, ნანა. აფხაზური ენის გრამატიკის საკითხები (აჭარაში მცხოვრებ აფხაზთა მეტყველების გათვალისწინებით) / თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემია = Machavariani, Nana M. Abkhazian Grammar Issues (Considering the Speech of Abkhazians Living in Adjara)/ Arnold Chikobava Institute of Linguistics at TSU Tskhum-Abkhazian Academy of Sciences / რედ. ვ. შენგელია. - თბ., 2017. -222 გვ.

ISBN  978-9941-13 -627- 6

წინამდებარე მონოგრაფიაში წარმოდგენილია აფხაზური ენის ფონეტიკა-ფონოლოგიისა და გრამატიკული სტრუქტურის აღწერითი ანალიზი და აჭარაში მცხოვრებ აფხაზთა მეტყველების თავისებურებანი.

აფხაზური ენის სისტემისა და ისტორიის უკეთ წარმოსაჩენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება როგორც აფხაზეთში გავრცელებულ დიალექტთა მონაცემების შესწავლას, ისე აფხაზეთიდან გეოგრაფიულად მოწყვეტილ არეალებში წარმოდგენილი აფხაზური მეტყველების თავისებურებათა გათვალისწინებას.

ნაშრომს ერთვის საველე სამუშაოებისას მოპოვებული მასალა (ჟანრობრივად მრავალფეროვანი ტექსტები სიტყვასიტყვითი ქართული თარგმანით) და მოკლე (1900-მდე ლექსიკური ერთეულის შემცველი) აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი.

წიგნი განკუთვნილია იბერიულ-კავკასიურ ენათა მკვლევართათვის, თეორიული ენათმეცნიერების სპეციალისტებისათვის, კავკასიურ ენათა სპეციალობის სტუდენტთა და კავკასიის ხალხთა კულტურისა და ისტორიით დაინტერესებულ პირთათვის.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

w9poe

გონჯილაშვილი, ნანა. „ვეფხისტყაოსნის“ პარადიგმული სახისმეტყველება და განსახოვნების თავისებურებანი / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; რედ. ლ. გრიგოლაშვილი. - თბ.: უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2017. - 359 გვ.

ISBN  978-9941-13- 655 - 9

წიგნში შესულ ნარკვევებს რუსთაველის ესთეტიკური ნააზრევი და მხატვრული განსახოვნების თავისებურებანი აერთიანებს. წარმოდგენილი პრობლემატიკა, ძირითადად, „ვეფხისტყაოსნის“ პარადიგმული სახისმეტყველების კვლევა-ძიებას მიემართება. ყოველივე ეს, პოემის ტექსტის, წარმოდგენილ საკითხებთან დაკავშირებული წყაროებისა და სამეცნიერო ლიტერატურის მონაცემთა საფუძვლიან ანალიზთან ერთად, ტიპოლოგიურ მიმართებათა გამოსავლენად მოხმობილი სხვადასხვა ეპოქის შემოქმედთა ნააზრევის განხილვას მოიცავს. ტრადიციული მოსაზრებების კვალდაკვალ წიგნში საკითხთა შესახებ ახალი მოსაზრებები და ვარაუდებია გამოთქმული.
წიგნი განკუთვნილია აღნიშნული საკითხებით დაინტერესებული სპეციალისტების, პედაგოგების, სტუდენტებისა და მკითხველთა ფართო წრისათვის.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

gnhkf
გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში : II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. შრომების კრებული = Challenges of Globalization in Economics and Business : The 2nd International Scientific Conference: Proceedings. კონფერენცია ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილეს / ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბ. სახელმწ. უნ-ტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი; სარედ. კოლეგია: თ. ბერიძე, ვ. პაპავა, ა. სილაგაძე და სხვ. - თბ., 2017. – 680 გვ. 
ISBN 978-994113650-4

წიგნში თავმოყრილია კონფერენციის მასალები გლობალიზაციის გამოწვევების შესახებ. გლობალიზაციას ჯერ კიდევ ადგილი ჰქონდა მაშინ, როდესაც მოხდა სამრეწველო რევოლუცია XIX საუკუნის ბოლოს, თუცა თანამედროვე საუკუნეთა მიჯნაზე ახალმა ტექნოლოგიურმა გამოგონებებმა ამ ფენომენს კიდევ უფრო დიდი შინაარსი შესძინა. ეკონომიკური კავშირების განვითარების დროს ქვეყნები, რეგიონები და კონტინენტები უფრო და უფრო უახლოვდებიან ერთმანეთს, რაც თავისთავად აქტუალურს ხდის ეკონომიკური გლობალიზაციის პრობლემას. ეს შესაძლოა შეფასდეს როგორც დადებით, ასევე უარყოფით ფაქტორად ქვეყნის განვითარების თვალსაზრისით. თუმცა დღესდღეობით ვერცერთი ქვეყანა ვერ გაექცევა გლობალიზაციას ეკონომიკასა და ბიზნესში. 
წარმოდგენილ ქართულენოვან სტატიებს ახლავს რეზიუმეები ინგლისურ ენაზე, თუმცა კრებულში ასევე შესულია უცხოური კვლევებიც. ყველა კვლევას ერთვის გამოყენებული ლიტერატურის სია. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

1ft81
მშვილდაძე, მ. ახალი აღთქმა და ანტიკური სამყარო / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; რედ. გ. ლოთქიფანიძე. - თბ.: უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2017. – 200 გვ.
ISBN 978-9941-13-622-1

ანტიკური პერიოდის რომის იმპერიაში ეპოქათა მიჯნაზე მიმდინარე პროცესები ისტორიულ, არქეოლოგიურ და ეპიგრაფიკულ მასალებზე დაყრდნობით არის შესწავლილი და გაანალიზებული. ახალი აღთქმა მთლიანად გააზრებულია, როგორც საისტორიო წყარო და შესწავლილია მისი როლი ანტიკურ სამყაროში არსებული სოციალურ-პოლიტიკური და რელიგიური თვალსაზრისით. 
წიგნში წარმოდგენილია ახალ აღთქმაში დასახელებულ პირთა ისტორიულობის საკითხი; ქრისტიანობის აღმოცენების წანამძღვრები, დრო და პირობები; ტაძრის როლი იუდეველთა ცხოვრებაში და სინაგოგის წარმოშობის მიზეზების ადგილი ახალი აღთქმის პერიოდის იუდეაში. 
წიგნი განკუთვნილია ისტორიის კულტურის, რელიგიის შემსწავლელი სპეციალისტების, სტუდენტებისა და ამ საკითხით დაინტერესებულ პირთათვის. 
წიგნს ახლავს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე, გამოყენებული ლიტერატურის სია, პირთა და გეოგრაფიულ სახელთა საძიებლები. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

4zqzw
გოგუა, რ. მაგმური ქანების მაგნიტური ველი და მაგნეტიზმი / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი; რედ.: თ. ჭელიძე, ჯ. ქირია. - თბ., 2017. – 126 გვ. 
ISBN 978-9941-13-626-9

მონოგრაფიაში განხილულია მაგმური ქანების მაგნიტური მინერალების წარმოშობის და დამაგნიტების პირობები; ქანების ძირითადი მაგნიტური მახასიათებლები და მათი გეოლოგიური ინფორმაციულობა; მაგნიტური მინერალების შემადგენლობის, სტრუქტურისა და გენეზისის შესწავლის მაგნიტური მეთოდები; მოცემულია საქართველოში გეომაგნიტური გამოკვლევების მოკლე ისტორია. გამოთქმულია მოსაზრება სპილენძ-პოლიმეტალური გამადნების ინტრუზიულ მაგმატიზმთან კავშირის შესახებ საქართველოს მაგალითზე. 
წიგნში ნაჩვენებია საქართველოში არსებული მაგმური ქანების ვერტიკალური ზონალობის არსებობა.
მონოგრაფია გათვლილია გამოყენებითი გეოლოგიური ამოცანების გადაწყვეტით დაინტერესებული გეომაგნიტოლოგების და პეტრომაგნიტოლოგებისათვის. იგი სასარგებლო იქნება აგრეთვე გეოლოგიურ-გეოფიზიკური სპეციალობის სტუდენტებისათვის. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ygw2q
აბესაძე, რ. ეკონომიკური განვითარება. მეოთხე გამოცემა = Economic Development. Forth Edition / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი; სამეცნ. რედ. რ. ასათიანი. - თბ., 2017. – 228 გვ. 
ISBN 978-9941-13-664-3

საბჭოთა სივრცის ქვეყნებში ეკონომიკური განვითარების პრობლემის კვლევის შესახებ ლიტერატურა თითქმის არ არსებობდა. წიგნში :ეკონომიკური განვითარება“ აღიქმება ორი მიმართულებით: როგორც პროცესი და როგორც დისციპლინა, რომელიც შეისწავლის ამ პროცესებს. წიგნში დიდი ყურადღება ეთმობა ტერმინებს „ეკონომიკური განვითარება“, „რეგრესი“ და „დაქვეითება“. 
წიგნი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს ეკონომიკური პროფილის ბაკალავრებისათვის. 
წიგნს ერთვის ზოგიერთი საცნობარო მასალა სადაც მოცემულია მსოფლიოს ყველაზე ღარიბი და ყველაზე მდიდარი 10 ქვეყანა, აგრეთვე მსოფლიოს 10 ყველაზე დიდი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა. წიგნს ერთვის გამოყენებული ლიტერატურა, სულ 452 სხწ. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

9hbew
საქართველო და ევროპული სამყარო - ფილოსოფიურ-კულტურული დიალოგი :ეძღვება ანთიმოზ ივერიელის მოწამეობრივი აღსრულების 300 წლისთავს. ტ. II = Georgian and European World Philosophical-Cultural Dialogue. Dedicated to the 300th Anniversary of the Saint Anthim the Iberian’s Martyrdom. Vol. II / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; რედ. ა. ზაქარაიძე. - თბ.: უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2017. – 337 გვ. 
ISBN 978-9941-13-663-4
ISBN 978-9941-13-664-1

კრებული ეძღვნება XVII-XVIII საუკუნეების საქართველოსა და ევროპის ღვთისმეტყველის, განმანათლებლისა და ჰუმანისტის წმინდა ანთიმოზ ივერიელის ცხოვრებასა და შემოქმედებას. კრებული მომზადდა ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ ფილოსოფიის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტისა და ანთიმოზ ივერიელის სახ. ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მიერ. 
წიგნი მთლიანად მიმოიხილავს წმინდა ანთიმოზის მრავალმხრივი მემკვიდრეობის პრაქტიკულად ყველ ასპექტს რომელიც წარმოდგენილია ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა კვლევებში. წიგნში ტექსტები ქართულ და ინგლისურ ენაზეა წარმოდგენილი და ახლავს შესაბამისად რეზიუმეები. წიგნი შემდეგი თანამიმდევრობით არის გაშლილი: ცხოვრება და ღვაწლი; ღვთისმეტყველება; ფილოსოფია, განმანათლებლობა, ჰუმანიზმი; ენა, კულტურა და ევროპული ინტეგრაცია. დასკვნით ნაწილში წარმოდგენილია წმინდანის ცხოვრების ამსახველი აქამდე უცნობი ფაქტები. 
წიგნს ერთვის მოკლე ცნობები ავტორთა შესახებ ქართულ და ინგლისურ ენაზე.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

e8fkz

Ulin, Jeffrey C. The Business of Media Distribution: Monetizing Film, TV, and Video Content in an Online World: Second edition. - London, New York: Focal Press, Taylor & Francis Group, 2014. – 625 p.   
ISBN 978-0-240-82423-9

წიგნში განიხილება თუ როგორი კონცეფციაა მომგებიანი მედია მარკეტინგში, და როგორაა განაწილებული ინდუსტრიის ქვედა ხაზის დომინირება, მაღალი პროფილის ელემენტებზე (წარმოება, შემოქმედებითი, კანონი, ფინანსები და მარკეტინგი).
დღესდღეობით ძირითადი გლობალური ბაზრის სეგმენტებია: ფილმი, სატელევიზიო, ვიდეო და ონლაინ / ციფრული მასალები.
მიმდინარე გამოცემა განმარტავს აპების, ტაბლეტების, ჭკვიანი ტელეფონების, სოციალური მედიის, სოციალური თამაშების მიწოდების მნიშვნელობას, განიხილავს ციფრული კინოს და 3D ფილმების ინდუსტრიულ ზრდას, იკვლევს ცვლილებებს სახლში და ვიდეო-ბიზნესში, გვიჩვენებს, თუ როგორ ხდება ინტერნეტ სერვისები მნიშვნელოვანი სატელევიზიო ბაზარზე. 
წიგნში განხილულია ჰოლივუდის ვარსკვლავების მარკეტინგული განაწილება, ფილმების დრაივერების ფულადი ინდუსტრიული ბიზნესი და მედია განაწილების ბიზნესი. 

ინფოარხების ცნობების შეკრება